Monthly Archives: สิงหาคม 2014

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 3.3 และ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ที่โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี สพม.29

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติก […]

2-8 สิงหาคม 2557 วิทยากรขยายผลการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมขอนแก่นโฮลเทล จังหวัดขอนแก่น

2-8 สิงหาคม 2557 วิทยากรขยายผลการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านกา […]