Monthly Archives: ตุลาคม 2015

29 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน google app for education โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29

29 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน goo […]

19 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน google app for education โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.29

19 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน goo […]

8 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรขยายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สพม.29

8 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรขยายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด […]