Author Archives: narongwit

6 มิถุนายน 2559 วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา smss v.3.23 การใช้ Google Application และ การใช้ DLIT โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม สพม.29

6 มิถุนายน 2559 เสาร์อาทิตย์ได้ทำความดีร่วมกับท่านผู้บร […]

29 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน google app for education โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29

29 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน goo […]

19 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน google app for education โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.29

19 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน goo […]

8 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรขยายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สพม.29

8 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรขยายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด […]

20 ก.ย.2558 วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน google app for education แด่พระภิกษุและสามเณร โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

20 ก.ย.2558 วันนี้รู้สึกอิ่มบุญมากเนื่องด้วย ทางโรงเรีย […]

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google App for education ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สพม.29

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อกา […]

7 ต.ค.2557 ร่วมทบทวนการใช้งานระบบ Smss, Amss++ และ Google App for Education โรงเรียนพังเคนพิทยา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

[ 7 ต.ค.2557 ] ร่วมทบทวนการใช้งานระบบ Smss, Amss++ และ […]

6 ต.ค.2557 ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ให้กับโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

[ 6 ต.ค.2557 ] ร่วมขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร […]

7 กันยายน 2557 ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS และ AMSS ให้กับบุคลากรโรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ สพม.29

7 กันยายน 2557 ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดก […]

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 3.3 และ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ที่โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี สพม.29

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติก […]