Category Archives: ผลงานด้านวิทยากร

30 มิ.ย.2560 ร่วมแลกเปลี่ยนรู้เรียน สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อคุณภาพการศึกษาด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

[30 มิ.ย.2560 : 08.30-16.30 น.] อีกหนึ่งความรู้สึกดีๆที […]

20 มี.ค.2560 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน สว่างวีระวงศ์ สพม.29

20 มี.ค.2560  ช่วงบ่ายวันนี้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช […]

10 มีนาคม 2017 วิทยากรขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

10 มีนาคม 2017 วิทยากรขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงานการดำ […]

วันเสาร์ที่ 25 มกราคมม 2560 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์และgrapic design ให้กับ สามเณร ณ โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 25 มกราคมม 2560 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพ […]

14 กรกฏภาคม 2559 ทำความดีร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.29 การบูรณาการใช้สื่อดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

14 กรกฏภาคม 2559 ทำความดีร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียนสิริน […]

24 มิถุนายน 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.29

24 มิถุนายน 2559 นอกเหนือชั่วโมงสอนปกติและงานพิเศษที่ทำ […]

29 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน google app for education โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29

29 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน goo […]

19 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน google app for education โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.29

19 ตุลาคม 2558 การขยายผลการใช้งาน DLIT และการใช้งาน goo […]

20 ก.ย.2558 วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน google app for education แด่พระภิกษุและสามเณร โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

20 ก.ย.2558 วันนี้รู้สึกอิ่มบุญมากเนื่องด้วย ทางโรงเรีย […]

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google App for education ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สพม.29

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อกา […]