Category Archives: ผลงานด้านวิทยากร

7 ต.ค.2557 ร่วมทบทวนการใช้งานระบบ Smss, Amss++ และ Google App for Education โรงเรียนพังเคนพิทยา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

[ 7 ต.ค.2557 ] ร่วมทบทวนการใช้งานระบบ Smss, Amss++ และ […]

6 ต.ค.2557 ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ให้กับโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

[ 6 ต.ค.2557 ] ร่วมขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร […]

7 กันยายน 2557 ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS และ AMSS ให้กับบุคลากรโรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ สพม.29

7 กันยายน 2557 ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดก […]

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 3.3 และ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ที่โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี สพม.29

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติก […]

2-8 สิงหาคม 2557 วิทยากรขยายผลการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมขอนแก่นโฮลเทล จังหวัดขอนแก่น

2-8 สิงหาคม 2557 วิทยากรขยายผลการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านกา […]

26-28 กรกฏาคม 2556 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ ICT ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29

26-28 กรกฏาคม 2556 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ ICT […]

วันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค.2557 ร่วมแชร์องค์ความรู้และร่วมแลกเปลียนประสบการณ์ทางด้านการใช้สื่อ Social Media เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

[ วันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค.2557 ] ได้รับโอกาสจากผู้บริหารบ […]

วิทยากร ICT สพม.29 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนรู้” ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทีมกับพี่ๆสุดยอดวิทยากรคอมพิวเตอร์ในวงการครูของอุบล […]