Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

6 มิถุนายน 2559 วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา smss v.3.23 การใช้ Google Application และ การใช้ DLIT โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม สพม.29

6 มิถุนายน 2559 เสาร์อาทิตย์ได้ทำความดีร่วมกับท่านผู้บร […]

8 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรขยายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สพม.29

8 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากรขยายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด […]