Breaking News

โครงงาน กล่องอเนกประสงค์จากโฟม

1.ชื่อโครงงาน กล่องเก็บของอเนกประสงค์

2.ลักษณะของโครงงาน (ทำเครื่องหมายถูกหลังประเภทโครงงานของนักเรียน)

   2.1 โครงงานสิ่งประดิษฐ์

 2.รายชื่อคณะผู้ทำโครงงาน

ที่ ชื่อสกุล รูปภาพนักเรียน ห้อง เลขที่
1 นายสุวัฒน์ชัย อินทรฃาติ   5/11 1
2 นางสาวศุภิสรา กุลบุตร   5/11 27
3 นางสาวกัญญาพัชร สุจันทร์   5/11 28
4 นางสาวนัฐถิดา ถิ่นขาม   5/11 29
5 นางสาวชนิตร์นันท์ พุ่มพิน   5/11 33
6 นางสาวอารียา สิงตะโคตร   5/11 36

4.ที่มาความสำคัญ

          โครงงานกล่องอเนกประสงค์จากโฟมเกิดขึ้นมาจากความคิดของผู้จัดทำที่ต้องการประดิษฐ์ของใช้ที่สามารถใช้ใส่สิ่งของต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้ของเกะกะรกโต๊ะทำงาน และต้องการให้ของใช้ดังกล่าวนี้สามารถเป็นของประดับตกแต่งโต๊ะทำงานของผู้จัดทำได้

             เหตุผลที่ผู้จัดทำเลือกประดิษฐ์ของใช้ที่ต้องการจากโฟม เพราะเป็นวัสดุที่เหลือจากการทำกิจกกรมจัดซุ้มปัจฉิม

5.ปัญหาความต้องการ

            ต้องการนำวัสดุที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่นำมาใช้ประโยชน์ได้

6.จุดประสงค์ของโครงงาน

     1.) เพื่อใส่สิ่งของต่างๆ  บนโต๊ะทำงาน

     2.) เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์

     3.) เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

     4.) เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

7.วิธีการดำเนินการ

วัสดุที่ใช้ กล่องอเนกประสงค์

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

ประเภทของเครื่องมือ เครื่องมือ
1.เครื่องมือสำหรับตัด คัตเตอร์ 
2.เครื่องมือทาสี เเปรงสี สี  ถาดสี
3.เครื่องมือสำหรับติด เทป ไม้ลูกชิ้น
4.วัสดุที่ใช้ โฟม

 

กิจกรรม การทำกล่องอเนกประสงค์

การดำเนินการ เวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ
1.คิดหัวข้อโครงงาน 1 สุวัฒน์ชัย
2.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 1 ศุภิสรา
3.จัดทำโครงร่างเพื่อนำเสนอ 1 กัญญาพัชร
4.ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน 2 นัฐธิดา
5.ประเมินผลงาน 1 ชนิตร์นันท์
6.นำเสนอโครงงาน 1 อารียา

 

   โครงงานนี้คือ เพื่อประดิษฐ์กล่องใส่ของอเนกประสงค์จากโฟม

    งบประมาณ 10บาท

9.ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โฟมผลิตมาจาก วัตถุดิบคือเม็ดพลาสติก ซึ่งทำจากพอลียูรีเทนหรือยางพารา

โฟม PE (อุตสาหกรรมโฟม PE (EPE = Expandable Polyethylene) ในช่วงแรกๆ ใช้สาร Freons (ซึ่งมีสาร CFC หรือ Chloro Fluoro Carbon เป็นส่วนประกอบ) เป็นตัวทำให้ฟูฟอง (Blowing Agent) โดยโฟมชนิดนี้จะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนาต่อมาโดยใช้ก๊าซ Butane หรือ Pentane เป็นตัวทำให้ฟูฟองแทน ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมโฟมไม่ได้นำสาร CFC มาใช้เลยจึงทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

โฟม เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายไม่ได้เองตามธรรมชาติ และการทำลายโฟมทำให้เกิดมลพิษในหลายๆด้าน จึงมีความพยายามนำโฟมกลับมาย่อยเป็นพอลิเมอร์อีกครั้ง ในรูปของกาว 

 

10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.) ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า  และสร้างสรรค์

    2.) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ กล่องอเนกประสงค์จากโฟม

    3.) ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์

About admin

Check Also

กิจกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ผลงานนักเรียน : …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น