การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน On Cloud Computing รายวิชา ว33290 วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเ …

Read More »