ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์

14.การเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา คณะทำงาน วิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้

Read More »

8.แบบประเมินและตรวจสอบองค์ประกอบส่วนหน้าแผน

Read More »