ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน On Cloud Computing รายวิชา ว33290 วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเ …

Read More »