ผลงานด้านวิทยากรอบรม

10 มีนาคม 2017 วิทยากรขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

10 มีนาคม 2017 วิทยากรขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงาน …

Read More »

วันเสาร์ที่ 25 มกราคมม 2560 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์และgrapic design ให้กับ สามเณร ณ โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 25 มกราคมม 2560 เป็นวิทยากรให้ความรู้ใ …

Read More »

14 กรกฏภาคม 2559 ทำความดีร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.29 การบูรณาการใช้สื่อดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

14 กรกฏภาคม 2559 ทำความดีร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียน …

Read More »

20 ก.ย.2558 วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน google app for education แด่พระภิกษุและสามเณร โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

20 ก.ย.2558 วันนี้รู้สึกอิ่มบุญมากเนื่องด้วย ทางโร …

Read More »

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google App for education ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างส …

Read More »

7 ต.ค.2557 ร่วมทบทวนการใช้งานระบบ Smss, Amss++ และ Google App for Education โรงเรียนพังเคนพิทยา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

[ 7 ต.ค.2557 ] ร่วมทบทวนการใช้งานระบบ Smss, Amss++ …

Read More »

6 ต.ค.2557 ขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ให้กับโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

[ 6 ต.ค.2557 ] ร่วมขยายผลการใช้งานระบบสนับสนุนการบ …

Read More »